Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Kwalifikacja ogierów do treningu w ZT Książ

13 sierpnia 2019 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa:

Informujemy, iż Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, w związ­ku z wyga­sze­niem ognisk zacho­ro­wań na wiru­so­we zapa­le­nie tęt­nic u koni (EVA), pod­jął decy­zję o prze­pro­wa­dze­niu kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej w dniach 11 – 12 wrze­śnia 2019 r. oraz 60-dniowego tre­nin­gu sta­cjo­nar­ne­go. Szczegółowy pro­gram kwa­li­fi­ka­cji zosta­nie poda­ny w oddziel­nym komu­ni­ka­cie. Czytaj dalej »

Siano i słoma na MPMK w Strzegomiu za darmo!

23 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

Zaczynamy odli­cza­nie: za 28 dni Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Strzegomiu. A my mamy dobrą wia­do­mość dla wła­ści­cie­li koni i zawod­ni­ków. Czytaj dalej »

MPMK w rajdach 2019 – propozycje

23 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się na tere­nie Zamku Kliczków w dniach 28 – 30 wrze­śnia br.

Zasadnicza wierzchowa próba dzielności koni huculskich w Białce

23 sierpnia 2019 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Lubelskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w zasad­ni­czej wierz­cho­wej pró­bie dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, któ­ra odbę­dzie się w Białce w dniu 17.09.2019 r. Propozycje oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ne są na stro­nie LZHK w Lublinie.

III Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej

23 sierpnia 2019 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni hucul­skich zapra­sza­my na III Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się na tere­nie SKH Gładyszów w Regietowie w dniach 13 – 15 wrze­śnia 2019 r. Czytaj dalej »

Klikowska Parada Konna 2019

23 sierpnia 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na XI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej oraz VIII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, pod nazwą „Klikowska Parada Konna – Konie w służ­bie Ojczyzny – 80. rocz­ni­ca wybu­chu II Wojny Światowej”. Czytaj dalej »

Kopyta

23 sierpnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Kopyta to jeden z waż­niej­szych ele­men­tów budo­wy konia. „Bez kopyt nie ma konia” – to powie­dze­nie zna­ne jest chy­ba wszyst­kim konia­rzom. I nie­ste­ty spo­ro w nim praw­dy, szcze­gól­nie w przy­pad­ku koni w tre­nin­gu i spo­rcie. Nie mamy wpraw­dzie bez­po­śred­nie­go wpły­wu na to z jaki­mi kopy­ta­mi rodzi się źre­bię, lecz poprzez wła­ści­wą ich pie­lę­gna­cję (regu­lar­ne roz­czysz­cza­nie i kucie) u doro­słych już osob­ni­ków, choć rów­nież u źre­biąt i mło­dzie­ży, jak i poprzez pra­wi­dło­wą die­tę, zapew­nie­nie konio­wi odpo­wied­niej daw­ki ruchu i wła­ści­wych warun­ków byto­wa­nia (m.in. pod­ło­że i ściół­ka w bok­sie oraz odpo­wied­nio czę­sta jej wymia­na, co wią­że się z regu­lar­nym wybie­ra­niem obor­ni­ka czy odpo­wied­nie pod­ło­że na bie­gal­ni) może­my istot­nie wpły­nąć na stan kopyt i ich zdro­wot­ność. Z uwa­gi na cha­rak­ter mate­rii, jaką jest róg kopy­to­wy, a przede wszyst­kim z uwa­gi na sto­sun­ko­wo ogra­ni­czo­ne tem­po jego nara­sta­nia oraz pro­ble­my wyni­ka­ją­ce czę­sto z nie­do­sta­tecz­nej pro­fi­lak­ty­ki pamię­tać nale­ży, iż to wła­śnie pre­wen­cja ma tutaj nie­ba­ga­tel­ne zna­cze­nie (zawsze lepiej jest zapo­bie­gać niż leczyć), ale jest pro­ce­sem dłu­gim i wyma­ga­ją­cym od nas wie­le cier­pli­wo­ści. Czytaj dalej »

UWAGA – skradziono konie! Wysoka nagroda dla znalazcy

21 sierpnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Uwaga! W nocy z dnia 16 na 17 sierp­nia 2019 r. z pastwi­ska na tere­nie pow. nowo­są­dec­kie­go gm. Chełmiec skra­dzio­no 5 kla­czy rasy ślą­skiej oraz klacz zim­no­krwi­stą maści kasz­ta­no­wa­tej wraz ze źre­ba­kiem. Wszystkie oso­by mogą­ce pomóc w odna­le­zie­niu koni pro­szo­ne są o kon­takt z biu­rem Małopolskiego Związku Hodowców Koni pod nume­rem 12 657 – 02-25 oraz 666 – 055-055.
Za wska­za­nie miej­sca prze­by­wa­nia koni prze­wi­dzia­na jest nagro­da w wyso­ko­ści 10.000 zł. Czytaj dalej »

Jesienna kwalifikacja młodych ogierów huculskich w sezonie 2019

19 sierpnia 2019 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców oraz wła­ści­cie­li koni rasy hucul­skiej, iż zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, jesien­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej odbę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­ni­ka 2019 r. (czwar­tek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Racocie) – kwalifikacje do MPKRH 2019

19 sierpnia 2019 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po pią­tym (Racot, 17 sierp­nia) z serii 6 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 13 – 15 wrze­śnia 2019 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 60 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Program kwalifikacji ogierów do treningu w ZT Książ 2019

19 sierpnia 2019 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem tego­rocz­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej do 60-dniowego tre­nin­gu sta­cjo­nar­ne­go w ZT Książ. Czytaj dalej »

Mięśniochwat

16 sierpnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Przekarmienie, zabu­rze­nia meta­bo­licz­ne, ochwat – to tema­ty­ka naszych ostat­nich new­slet­te­rów. Zwieńczeniem tego obsza­ru „zdrowotno-żywieniowego” będzie dzi­siaj mię­śnio­chwat – sto­sun­ko­wo czę­sto wystę­pu­ją­ca cho­ro­ba mię­śni, powsta­ją­cą na tle zabu­rzeń prze­mia­ny mate­rii. Schorzenie to poja­wia się nie zawsze jako kon­se­kwen­cja naszej nie­dba­ło­ści o konia, nie rzad­ko jest wyni­kiem nie­świa­do­mo­ści jego moż­li­wych przy­czyn. W odróż­nie­niu od wie­dzy na temat ochwa­tu, w któ­rej nauka w ostat­nich latach nie doko­na­ła żad­nych istot­nych prze­ło­mów, wie­dza o cho­ro­bach mię­śni u koni w ostat­niej deka­dzie to zupeł­nie nowe odkry­cia nauko­we. Czytaj dalej »

Kwalifikacje ujeżdżeniowe do MPMK 2019

13 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Poniżej przed­sta­wia­my kla­sy­fi­ka­cję koni do tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK, któ­re mają się odbyć w Strzegomiu 19 – 22.09. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Kołaczycach) – kwalifikacje do MPKRH 2019

13 sierpnia 2019 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po czwar­tym (Kołaczyce, 10 – 11 sierp­nia) z serii 6 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 13 – 15 wrze­śnia 2019 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 60 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Ochwat

9 sierpnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Ochwat to w zasa­dzie cho­ro­ba sys­te­mo­wa całe­go orga­ni­zmu, choć obja­wia się poprzez miej­sco­wą reak­cję w kopy­tach, powo­du­ją­cą zmia­nę kształ­tu pusz­ki kopy­to­wej i kula­wi­znę. Dlaczego jest to nie­bez­piecz­ne scho­rze­nie? Dlaczego wspo­mi­na­my o nim w naszym cyklu żywie­nio­wym? Odpowiedzi na te pyta­nia posta­ra­my się dzi­siaj pokrót­ce przy­bli­żyć, mię­dzy inny­mi na pod­sta­wie publi­ka­cji leka­rza wete­ry­na­rii pana Pawła Golonki (Koń Polski, 5/2002). Pomimo upły­wu cza­su, mecha­ni­zmy w niej wska­za­ne oraz zale­ce­nia pre­wen­cyj­ne nadal pozo­sta­ją jak naj­bar­dziej aktu­al­ne, a wie­dza spe­cja­li­stycz­na w powyż­szym zakre­sie nie ule­gła istot­nej zmia­nie. Nie nastą­pił tak­że żaden prze­łom nauko­wy w pre­wen­cji i lecze­niu tego scho­rze­nia. Czytaj dalej »

MŚMK w powożeniu, Mezöhegyes 2019 – propozycje

6 sierpnia 2019 · Kategoria: MŚMK, Powożenie

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi odbę­dą się w węgier­skim Mezöhegyes w dniach 4 – 8.09.2019. W zawo­dach tych roz­gry­wa­ne będą nastę­pu­ją­ce kate­go­rie wie­ko­we: 5‑, 6- i 7‑latków. Nasz kraj, podob­nie jak w latach ubie­głych, będą repre­zen­to­wa­li WeronikaBartek Kwiatek. Czytaj dalej »

Kwalifikacje skokowe do MPMK 2019

6 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody

Jak w roku ubie­głym Mistrzostwa Polski Młodych Koni w trzech olim­pij­skich dys­cy­pli­nach odbę­dą się na tere­nie ośrod­ka Stragona Strzegom we wrze­śniu (19 – 22.09.). Dzięki MPMK możesz obej­rzeć w jed­nym miej­scu i cza­sie naj­lep­sze mło­de konie sko­ko­we, ujeż­dże­nio­we i WKKW w Polsce. Podobnie jak w roku ubie­głym odbę­dzie się wie­czór hodow­ców, a miła atmos­fe­ra będzie towa­rzy­szyć we wszyst­kich dniach trwa­nia zawo­dów. Czytaj dalej »

Tarpaniada 2019 – regulamin

6 sierpnia 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem XX Krajowego Czempionatu Koni Rasy Konik Polski – TARPANIADA 2019, któ­ry odbę­dzie się w dniach 23 – 25 sierp­nia 2019 roku w Sierakowie.

Znamy nazwisko zagranicznego sędziego ujeżdżeniowego podczas MPMK – Strzegom 2019

6 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

W tym roku do gro­na sędziów oce­nia­ją­cych konie w kon­kur­sach ujeż­dże­nio­wych w MPMK 2019 dołą­cza dr Carsten Munk. Czytaj dalej »

Kwalifikacja ogierów ardeńskich

5 sierpnia 2019 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że jesien­na mię­dzy­na­ro­do­wa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ardeń­skich do wpi­su do księ­gi odbę­dzie się w dniach 3 – 4 paź­dzier­ni­ka 2019 r. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec