Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Próba dzielności klaczy

25 czerwca 2019 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60‐​dniowy tre­ning zaprzę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 5 lip­ca 2019 r. (pią­tek), ze wzglę­du na warun­ki pogo­do­we wcze­śniej niż zazwy­czaj, o godz. 9:00. 
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich 2019 – wyniki i galeria

25 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W dniach 15 – 16 czerw­ca w Starym Polu, odbył się Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich – Wystawa Specjalistyczna. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi oraz do obej­rze­nia gale­rii ze zdję­cia­mi z tej impre­zy.

Ranking koni huculskich (po Chorzowie) – kwalifikacje do MPKRH 2019

24 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po dru­gim (Chorzów, 15 – 16 czerw­ca) z serii 6 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 13 – 15 wrze­śnia 2019 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 60 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Test obcego powożącego

24 czerwca 2019 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obce­go powo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym w Książu. Test odbę­dzie się w dniu 25 czerw­ca 2019 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 9:00, a obcym powo­żą­cym będzie Katarzyna Kuryś.

Magnez w diecie koni

21 czerwca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Deficyt skład­ni­ków mine­ral­nych może pro­wa­dzić do zabu­rzeń zdro­wot­nych, osła­bić sku­tecz­ność lecze­nia oraz zakłó­cić aktyw­ność enzy­ma­tycz­ną, gdyż wie­le pier­wiast­ków to kofak­to­ry enzy­mów, odpo­wie­dzial­nych w orga­ni­zmie za sze­reg prze­mian. W ten spo­sób nie­do­bór makro‐ i mikro­ele­men­tów w die­cie może pośred­nio przy­czy­nić się do zabu­rzeń prze­bie­gu wie­lu istot­nych pro­ce­sów w orga­ni­zmie. Oczywiście defi­cy­ty mine­ral­ne czy wita­mi­no­we w daw­kach pokar­mo­wych rzad­ko mani­fe­sto­wa­ne są w spo­sób natych­mia­sto­wy, nara­sta­jąc powo­li i stop­nio­wo przez dłuż­szy okres cza­su. Rozpoznawalna sta­je się dopie­ro kumu­la­cja ich defi­cy­tu, wów­czas jed­nak pro­ces odbu­do­wy i osią­gnię­cia rów­no­wa­gi odpo­wied­nio uło­żo­ną die­tą jest dłu­gi i roz­ło­żo­ny w cza­sie. Czytaj dalej »

21 czerwca biuro PZHK będzie nieczynne

18 czerwca 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że w dniu 21. czerw­ca (pią­tek) biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.

Praca zespołowa w harmonijnym rozwoju konia

14 czerwca 2019 · Kategoria: Konferencje

W dniach 12 – 13 paź­dzier­ni­ka 2019 odbę­dzie się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja jeź­dziec­ka na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice, Wrocław. Czytaj dalej »

Narodowy Czempionat Małopolski 2019 – wyniki

14 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XXII Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy Małopolskiej, któ­ry odbył się w dniach 8 – 9 czerw­ca 2019 r. w Białce. Czytaj dalej »

Odstępstwa od normy, czyli czy mój koń jest zdrowy?

14 czerwca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Często zada­je­my sobie tego typu pyta­nia patrząc na naszych pod­opiecz­nych. Uważna ich obser­wa­cja jest tutaj klu­czo­wa – w przy­pad­ku wie­lu scho­rzeń wychwy­ce­nie pierw­szych obja­wów cho­ro­bo­wych jest nie­zwy­kle istot­ne, a szyb­ka kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą może uchro­nić konia przed szyb­kim roz­wo­jem cho­ro­by i jej powi­kła­nia­mi. Dlatego przy­glą­daj­my się zacho­wa­niom naszych pupi­li i doko­nuj­my oce­ny ich kon­dy­cji, aby w porę zauwa­żyć „odstęp­stwa od nor­my” i zwró­cić się o pora­dę do leka­rza wete­ry­na­rii (lub cza­sa­mi – o pil­ną inter­wen­cję wete­ry­na­ryj­ną). W nie­któ­rych wypad­kach pozwo­li to tak­że na odpo­wied­nio wcze­sną izo­la­cję cho­re­go konia od sta­da i ogra­ni­cze­nie roz­prze­strze­nia­nia się ognisk cho­rób zakaź­nych. Czytaj dalej »

Już jutro sztumy w Starym Polu

14 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Już jutro zapra­sza­my do Starego Pola tych wszyst­kich, któ­rzy są miło­śni­ka­mi sztum­skich koni zim­no­krwi­stych na IV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich – Wystawę Specjalistyczną. Tę sło­necz­ną sobo­tę war­to spę­dzić nie­da­le­ko Malborka, ponie­waż od same­go rana będzie trwa­ła rywa­li­za­cja rocz­nych i dwu­let­nich kla­czy i ogie­rów. Ocena koni odbę­dzie się na tere­nie PODR Stare Pole. Na to wyda­rze­nie zapra­sza­ją gospo­da­rze – Pomorski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Hodowców Koni i patron medial­ny kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Czytaj dalej »

Szlakiem Konia Huculskiego 2019 – wyniki

11 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy Huculskiej „Szlakiem Konia Huculskiego”, któ­ry odbył się 8 czerw­ca 2019 r. w Klikowej. Czytaj dalej »

Transport konia

7 czerwca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Rosnąca popu­lar­ność spor­tów jeź­dziec­kich, roz­wój infra­struk­tu­ry, a tak­że zwięk­sza­ją­ca się z roku na rok ilość zawo­dów, wystaw, czem­pio­na­tów i róż­ne­go typu imprez zwią­za­nych z posia­da­niem i użyt­ko­wa­niem koni spra­wia, iż coraz czę­ściej z nimi podró­żu­je­my, samo­dziel­nie lub korzy­sta­jąc z usług osób lub firm zaj­mu­ją­cych się zawo­do­wo trans­por­tem koni. Tak czy ina­czej, jeź­dzi­my z nimi i czę­ściej, i dalej. Czytaj dalej »

Już w ten weekend – czempionat koni małopolskich

6 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

8 – 9 czerw­ca 2019 r. zapra­sza­my na XXII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – dla rocz­nych i dwu­let­nich ogie­rów oraz rocz­nych, dwu­let­nich i trzy­let­nich kla­czy hodow­li kra­jo­wej, wpi­sa­nych lub speł­nia­ją­cych warun­ki wpi­su do księ­gi głów­nej koni rasy mało­pol­skiej. Czytaj dalej »

W sobotę konie huculskie na szlak!

6 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Wszystkich miło­śni­ków koni hucul­skich zapra­sza­my na XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej „Szlakiem Konia Huculskiego”, któ­ry odbę­dzie się 8 czerw­ca 2019 r. w „Klikowej” – Tarnów, ul. Klikowska 304. Będzie na co popa­trzeć! Czytaj dalej »

Kętrzyn młodzieżowy – regulaminy

5 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

W dniach 20 – 21. lip­ca 2019 roku w Kętrzynie odbę­dzie się naj­więk­sze świę­to miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych skła­da­ją­ce się z 3 czem­pio­na­tów ogól­no­pol­skich i poka­zów kon­nych. O tytu­ły naj­pięk­niej­szych będzie rywa­li­zo­wać mło­dzież rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, arden pol­ski oraz doro­słe ogie­ry ras zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »

Uwaga MPMK 2019

4 czerwca 2019 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

Trwają już zawo­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do tego­rocz­nej edy­cji Mistrzostw Polski Młodych Koni, któ­ra podob­nie jak bar­dzo uda­na zeszło­rocz­na impre­za, odbę­dzie się w Strzegomiu w dniach 19 – 22 wrze­śnia 2019 r. W tym ter­mi­nie naj­lep­sze mło­de konie w sko­kach przez prze­szko­dy, ujeż­dże­niu oraz WKKW będzie moż­na obej­rzeć w jed­nym miej­scu i cza­sie. Podobnie jak pod­czas Bundeschampionatu!
Prosimy o prze­sy­ła­nie wyni­ków zawo­dów spor­to­wych wraz z pocho­dze­nia­mi star­tu­ją­cych koni w nastę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach: sko­ki przez prze­szko­dy, ujeż­dże­nie, WKKW oraz powo­że­nie na adres: cuber@pzhk.pl lub hodowla@pzhk.pl

Do zoba­cze­nia w Strzegomiu!

Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich 2019 – wyniki i galeria

4 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W minio­ny week­end, 2 czerw­ca w Szepietowie, odbył się Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich – Wystawa Specjalistyczna. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi oraz do obej­rze­nia gale­rii ze zdję­cia­mi z tej impre­zy.

Już w ten weekend: Ogólnopolski Czempionat Sokólski!

31 maja 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Wszystkich miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych a szcze­gól­nie typu sokól­skie­go ser­decz­nie zapra­sza­my już w ten week­end do Szepietowa na Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich – Wystawę Specjalistyczną. W sobo­tę 1 czerw­ca odbę­dzie się kwa­li­fi­ka­cja mło­dych kla­czy do pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych, nato­miast 2 czerw­ca w nie­dzie­lę od godz. 9:00 roz­pocz­nie się rywa­li­za­cja koni rocz­nych i dwu­let­nich w oce­nie pły­to­wej. Rywalizacja szy­ku­je się zacię­ta, gdyż zgło­szo­no rekor­do­wo dużą licz­bę koni. Z pew­no­ścią będzie na co popa­trzeć. Czytaj dalej »

Żywienie koni zimnokrwistych wykorzystywanych w hodowli

31 maja 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Silniejsze i masyw­niej­sze od gorą­co­kr­wi­stych konie zim­no­krwi­ste to tak­że odmien­ny tem­pe­ra­ment i pokrój. Zazwyczaj mniej ruchli­we, potęż­niej­sze, a jed­no­cze­śnie bar­dzo czę­sto spo­koj­niej­sze, wyko­rzy­sty­wa­ne są w pra­cach polo­wych i leśnych, choć w obec­nych cza­sach i przy dzi­siej­szym wyso­kim stop­niu zme­cha­ni­zo­wa­nia rol­nic­twa spo­ty­ka się je tam o wie­le rza­dziej. Coraz czę­ściej nato­miast są użyt­ko­wa­ne w sze­ro­ko poję­tej rekre­acji kon­nej z uwa­gi na swój łagod­ny cha­rak­ter, wytrzy­ma­łość i mniej­szą ura­zo­wość oko­lic krę­go­słu­pa i koń­czyn niż ma to miej­sce w przy­pad­ku koni szla­chet­nych. Są więc nie­za­stą­pio­ne do nauki jaz­dy kon­nej na lon­ży, cią­gną wozy, brycz­ki, a zimą sanie. Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy

31 maja 2019 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że pró­ba dziel­no­ści kla­czy, koń­czą­ca 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się w dniu 7 czerw­ca 2019 r. (pią­tek) o godz. 11:00. Podczas pró­by dziel­no­ści oce­nio­na zosta­nie tak­że jezd­ność kla­czy przez jeźdź­ca testo­we­go, któ­rym w ZT Doruchów będzie Antoni Tomaszewski.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Katalog STANÓWKA 2019

24 stycznia 2019 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo, · Rasa: , , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2019. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec